P.H.U. Screen Druk s.c. M.P. Trepka – Regulamin Współpracy

Poniższe paragrafy określają warunki i zasady współpracy pomiędzy P.H.U. Screen Druk s.c. M.P. Trepka zwanej dalej Screen Druk, a klientami (kontrahentami) zwanymi dalej Zleceniodawcami, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy, wyłączające stosowanie niektórych paragrafów regulaminu lub regulaminu jako całości. Regulamin Współpracy nie odnosi się do stosunków handlowych z konsumentami, dotyczy jedynie przedsiębiorców.  Przez zlecenia rozumie się zarówno zamówienia jak i zlecenia.

I Warunki Ogólne Współpracy

§1.
Składając zamówienie lub zlecenie Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem współpracy z Screen Druk.

§2.
Składając zamówienie po raz pierwszy, Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z dokumentem, który potwierdza nadanie NIP. Zleceniodawca zobowiązany jest także niezwłocznie powiadomić Screen Druk o każdej zmianie lub zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.

§3.
Zlecenia przyjmowane są w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia, istnieje możliwość przyjęcia i potwierdzenia zlecenia poprzez drogę elektroniczną w formie e-mail’a lub formularza zamówień na stronie internetowej screendruk.pl. Wszystkie zlecenia wymagają potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Screen Druk w formie pisemnej lub wyżej wymienionej formie elektronicznej. Wszystkie zmiany dotyczące zlecenia dokonane przez Zleceniodawcę wymagają zgody Screen Druk. Po akceptacji przez Zleceniodawcę wzoru lub wizualizacji zmiany wymagają dodatkowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany dokonane przez Screen Druk wymagają zgody obu stron. Zgoda obu stron nie jest wymagana w przypadku dokonania mało istotnych poprawek w projekcie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia.

§4.
Zlecenia mogą być składane wyłącznie przez osoby upoważnione prawnie do reprezentowania Zleceniodawcy. Upoważnienie powinno zawierać nazwę firmy, jej NIP, adres, powinno także zawierać nazwisko, imię i numer telefonu osoby zlecającej. Upoważnienie musi zostać podpisane przez osobę widniejącą w dokumentach rejestrowych. Upoważnienie musi spełniać także wszystkie wymogi obowiązującego prawa.

§5

Jeżeli w momencie składania zamówienia Zleceniodawca posiada nieuregulowane, wymagalne świadczenia pieniężne w stosunku do Screen Druk, Screen Druk zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Zlecenia aż do momentu zapłaty zaległych zobowiązań.

 

II Realizacja zlecenia oraz dostawa

§1.
Realizacja zlecenia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia w formie pisemnej lub elektronicznej przyjęcia zlecenia do realizacji przez Screen Druk.

§2.
 Termin realizacji może ulec zmianie, szczególnie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej i im zbliżonych, (m.in. klęski żywiołowe, awarie, przeszkody innej natury itp.), które wystąpiły po lub w trakcie potwierdzenia przyjęcia zlecenia i których Screen Druk nie przewidział. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców Screen Druk. Screen Druk zobowiązuje się niezwłocznie informować Zleceniodawcę o wystąpieniu wyżej wymienionych przeszkód. Wszelkie roszczenia Zleceniodawcy z tytułu wyżej wymienionych zdarzeń i powstałych w ich wyniku szkód są wyłączone, dotyczy to zarówno szkody faktycznej, jak i utraconych korzyści.

§3.
Screen Druk nie ponosi odpowiedzialności związanej z uszkodzeniem, zagubieniem, zaginięciem towaru lub jego części, w związku z transportem. Screen Druk nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które są niezawinione przez Screen Druk. Screen Druk oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby wyżej wymienione zdarzenia nie zaistniały.

§4.
Po uprzednim uzgodnieniu ze Screen Druk na zlecenie i koszt Zleceniodawcy towar może zostać dostarczony przez Screen Druk bezpośrednio lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa zajmującego się usługami kurierskimi lub transportowymi. Zleceniodawca może także odebrać towar z Screen Druk samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej przez niego firmy.

§5.
Screen Druk nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wizualizacją lub wzorem a dostarczonym towarem w przypadku, jeżeli Zleceniodawca potwierdził złożenie zlecenia bez wykonania wzoru towaru lub zapoznania się z nim.

§6
Przez wykonanie-realizacje zlecenia rozumie się jego gotowość to odbioru w siedzibie Screen Druk lub wysyłki.

§7.
Jeżeli wysłanie towaru zostanie opóźnione z winy Zleceniodawcy lub na jego polecenie, wówczas przechowanie towaru odbywa się na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.

§8.
Screen Druk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów, niewpływających znacząco na istotę i zastosowanie towaru. Dotyczy to zarówno wielkości jak i materiału, z którego wykonany jest towar.

 

III Zasady Reklamacji oraz Gwarancja

§1.
Screen Druk gwarantuje wysoką jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy towaru. Wyjęte spod gwarancji są zlecenia przy wykonaniu których Screen Druk uprzednio informował Zleceniodawcę o braku gwarancji i Zleceniodawca potwierdził zlecenie mimo braku gwarancji.

§2.
Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu zarówno w stosunku do jego ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniodawca jest zobowiązany pisemnie poinformować Screen Druk o tym fakcie w możliwie najszybszym terminie.

§3.

Nieprawidłowości w część lub fragmencie towaru nie upoważniają, do reklamacji całej dostawy towaru przez Zleceniodawcę.

§4.
 Zleceniodawca jest zobowiązany udostępnić reklamowany towar w całości Screen Druk, w celu rozpatrzenia reklamacji, rozpoznania wad i przyczyn ich powstania.

§5.
 W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona, Zleceniodawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zleceniodawcy prawa do złożenia reklamacji.

§6.
Reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru przez Zleceniodawcę i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Decydująca jest data wpływu reklamacji.

§7.
Jeżeli szkody powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania, magazynowania, transportowania towaru lub z winy Zleceniodawcy, reklamacji nie uwzględnia się.

§8.
 Zleceniodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe jak i jakościowe w wypadku odsprzedania lub odstąpienia towaru. To samo dotyczy sytuacji, w której towar został poddany dalszej obróbce.

§9.
 Screen Druk odpowiada jedynie za zlecenie w stosunku do Zleceniodawcy. Nie ma możliwości wniesienia reklamacji przez osoby trzecie.

§10.
Rozpatrując reklamacje pozytywnie Screen Druk może reklamowany towar:
a) przyjąć jako zwrot

b) naprawić

c) wymienić na nowy lub inny o zbliżonych właściwościach

d) ustalić odpowiednie obniżenie ceny

e) udzielić dodatkowego rabatu na następne zlecenie.
 Formę rozpatrzenia reklamacji określa Screen Druk, mając na względzie zalecenie Zleceniodawcy .

§11.
Utrata prawa wynikającego z gwarancji następuje, jeżeli:

1) Zleceniodawca nie wykaże braku winy, w związku z działaniami lub zaniechaniami, których skutkiem są powstałe uszkodzenia.
2) Zleceniodawca nie zgłosił reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostawy, w przypadku wad jawnych.

§12.
Zgłoszenie reklamacji nie jest podstawą do odłożenia lub zwolnienia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty Screen Druk, za wykonane zlecenie w  terminie płatności podanym na fakturze VAT lub rachunku.

§13.
Screen Druk nie ponosi odpowiedzialności za towar powierzony, w zakresie niewłaściwego wykonania zlecenia jak i na zasadzie ryzyka. Reklamacje w tym zakresie dotyczyć mogą jedynie znakowania. Odpowiedzialność Screen Druk jest ograniczona do wartości znakowania.

§14.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

§15.
Screen Druk ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Screen Druk. Screen Druk nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane wprowadzeniem go w błąd, umyślnie lub nie, przez Zleceniodawcę. Wyłączona jest odpowiedzialność Screen Druk za szkody następcze czy utracone korzyści. Odpowiedzialność Screen Druk jest zawsze ograniczona do zapłaconej przez Zleceniodawcę ceny netto towaru lub usługi. Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze są wyłączone.

§16.
Roszczenia z tytułu rękojmi wobec Screen Druk są wyłączone.
 

 

IV  Płatności

§1.
 Formą podstawową płatności jest zapłata poprzez przelew, przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności wymagają pisemnej zgody i dokonania odpowiednich ustaleń ze Zleceniodawcą przez Screen Druk.

§2.
 Screen Druk zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienia w uregulowaniu płatności.

§3.
W przypadku rezygnacji z realizacji potwierdzonego zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związku z rozpoczęciem realizacji lub wykonaniem zlecenia, które poniósł Screen Druk. Koszty te ustala Screen Druk.

§4.
W przypadku, gdy Zleceniodawca posiada nieuregulowane zaległe zobowiązania wobec Screen Druk, Screen Druk zastrzega sobie prawo odmówienia wydania towaru, wstrzymania realizacji zlecenia, nie podjęcia realizacji zlecenia. Dotyczy to także towaru powierzonego. Do momentu uregulowania płatności przez Zleceniodawcę, towar pozostaje własnością Screen Druk.

§5.

Screen Druk na indywidualnie ustalonych ze Zleceniodawcą zasadach może odroczyć termin płatności lub nadać odpowiednio długi termin wymagalności zapłaty faktury VAT.

 

V  Zasady zlecenia znakowania towaru

§1.  
Zlecenia przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej – poprzez formularz zamówień na stronie internetowej Screen Druk lub e-mail.

§2.
Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plik z grafiką w formacie wektorowym (CDR. EPS. AI.  PDF) wraz z podaniem kolorów. Jeżeli Zleceniodawca wymaga konkretnych odcieni kolorów jest zobowiązany podać je według wzornika PANTONE U lub C. Tekst powinien zostać zamieniony na krzywe, obrysy na obiekty. Skala grafiki powinna odpowiadać przewidywanej wielkości znakowania. Dostarczenie pliku graficznego niezgodnego z powyższymi wymaganiami wiąże się z poniesieniem przez Zleceniodawcę dodatkowych kosztów związanych z odpowiednim przygotowaniem plików zgodnie z cennikiem. Screen Druk nie gwarantuje stuprocentowego odwzorowania pliku graficznego w przypadku nie dotrzymania powyższych wymagań. Screen Druk zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek w grafice koniecznych do odpowiedniego wykonania zlecenia.

§3.
Przyjęcie zlecenia na znakowanie towaru następuje poprzez pisemne lub elektroniczne potwierdzenie przez Screen Druk.

§4.
 Przystąpienie do realizacji zlecenia następuje w momencie wykonania wzoru przez Screen Druk, po uprzednim wysłaniu wizualizacji i ich akceptacji przez Zleceniodawcę. Wzór określa wygląd towaru po wykonaniu towaru i tylko na podstawie rozbieżności pomiędzy wzorem a wykonanym towarem można domagać się reklamacji zlecenia. Wizualizacje są jedynie podglądowe i nie odzwierciedlają efektu końcowego. Istnieje możliwość potwierdzenia wzoru poprzez wysłanie przez Screen Druk zdjęcia wzoru. Wówczas wymagane jest osobne potwierdzenia kolorystyki wzoru.

§5.
Wstępny termin realizacji określany jest przez Screen Druk po pisemnej lub elektronicznej akceptacji wizualizacji przez Zleceniodawcę. Następnie wymagane jest potwierdzenie przez Zleceniodawcę możliwości przystąpienia Screen Druk do realizacji zlecenia. Od tego momentu Screen Druk rozpoczyna realizacje zlecenia zgodnie z wzorem lub w przypadku jego braku wizualizacją. W wypadku braku potwierdzenia, realizacja zlecenia nie zostanie podjęta. Domniemuje się, że brak odpowiedzi ze strony Screen Druk jest odmową przyjęcia zlecenia, ta sama zasada dotyczy potwierdzenia przez Zleceniodawcę.

§6.
Potwierdzenie terminu realizacji zlecenia przez Screen Druk następuje po pisemnej lub elektronicznej akceptacji wzoru przez Zleceniodawcę. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie oględzin 1 egzemplarza produktu oznakowanego według wizualizacji, lub zapoznania się ze zdjęciem wzoru.

§7.
Wzór do akceptacji jest przesyłany odpłatnie na koszt Zleceniodawcy . Istnieje także możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru, lub oględzin towaru w siedzibie lub biurze Screen Druk.

§8.
Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zlecenia. W takim przypadku Zleceniodawca jest o tym fakcie informowany pisemnie lub elektronicznie, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Screen Druk.

 

§9.
Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od Screen Druk np. przerwa w dostawie prądu, itp. Screen Druk zobowiązuje się niezwłocznie informować Zleceniodawcę o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Roszczenia Zleceniodawcy za powstałe w wyniku zaistnienia tego rodzaju przeszkód szkody są wykluczone.

§10.
W wyniku czynności związanych ze znakowaniem, oraz w związku z wadami towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Screen Druk zastrzega sobie prawo dostarczenia do 3% mniej pełnowartościowego towaru w stosunku do zleconej ilości.  Zleceniodawca ma obowiązek uwzględnić tego rodzaju sytuacje na etapie zlecania. Zleceniodawca jest zobowiązany ponieść dodatkowe koszty związane z zaistnieniem powyższej sytuacji. Screen Druk, jako firma rzetelna i profesjonalna zobowiązuje się dołożyć wszelkich możliwych starań, aby zminimalizować straty
w towarze związane z procesami znakowania.

§11.
Zleceniodawca jest zobowiązany dopuścić możliwość wystąpienia różnicy koloru pomiędzy potwierdzonym w zleceniu projektem znakowania a odcieniem PANTONE U lub C a faktycznym kolorem uzyskanym w skutek znakowania towaru, w zakresie 1 odcienia. Zleceniodawca zobowiązany jest także dopuścić różnice w wielkości (rozmiarze) znakowania, która może wynosić maksymalnie 4%.

§12.
Screen druk zastrzega sobie prawo, do wykorzystania produktów oznakowanych w zakresie zlecenia do celów promocyjnych Screen Druk, jako próbek możliwości technologicznych i technicznych i jako elementów będących częścią strony Screendruk.pl lub wystawy na targach. Zleceniodawca wyraża na to zgodę poprzez złożenie zamówienia. Istnieje możliwość odmówienia zgody poprzez pisemne zawiadomienie Screen Druk o tym fakcie przed wykonaniem zlecenia.

§13

Poprzez złożenie zlecenia, Zleceniodawca zgadza się także na wykorzystanie swojego logo lub logotypu w zakładce klienci na stronie internetowej screendruk.pl i innych należących do Screen Druk. Istnieje możliwość odmówienia zgody poprzez pisemne zawiadomienie Screen Druk o tym fakcie przed wykonaniem pierwszego zlecenia. Jeżeli Screen Druk zostanie zawiadomiony w terminie późniejszym, niezwłocznie usunie ze strony internetowej logo lub logotyp Zleceniodawcy.

§14.
W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy ze złożonego zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Screen Druk w związku z rozpoczęciem realizacji lub wykonaniem zlecenia. Wysokość kosztów ustala Screen Druk.

§15.
Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę materiału w celu wykonania próby, jeżeli znakowanie ma odbywać się na towarze powierzonym.

§16.
Screen Druk w wypadku znakowania na towarze powierzonym nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte lub uszkodzenia mogące się ujawnić w procesie znakowania. Screen druk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w takich wypadkach oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy.

§17.
Screen Druk nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do znakowania przez Zleceniodawcę. Szczególnie dotyczy to roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich, praw autorskich i innych praw z zakresu własności intelektualnej. Odpowiedzialność za tego typu naruszenia ponosi wyłącznie Zleceniodawca. Składając zlecenie Zleceniodawca potwierdza jednocześnie, że posiada prawa lub jest prawnie upoważniony do wykorzystywania zleconych przez niego wzorów lub znaków towarowych i innych praw własności intelektualnych, które mogą zostać naruszone w procesie wykonywania zlecenia.

§18.
Screen Druk wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Zleceniodawca nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z wyżej wymienionego tytułu.

 

VI Ceny

§1.
Wszystkie podawane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie zawierają kosztów transportu.

§2.
Agencje reklamowe, producenci odzieży, i inni odbiorcy mogą otrzymać stosowny rabat.

§3.

Screen Druk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.
§4.

Firmy które spełniają indywidualnie określone przez Screen Druk wymogi mogą także otrzymać płatność na termin, tzw. kredyt kupiecki.

 

VII  Własność intelektualna Zleceniodawcy 

§1.
Screen Druk nie zobowiązuje się do przechowywania plików, mogą one zostać skasowane po upływie 14 dni od dnia wykonania zlecenia.

§2.
Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych za pośrednictwem Internetu na ogólnodostępne konto FTP Screen Druk, nie jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

§3.
Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są pliki nie są automatycznie odsyłane do Zleceniodawcy. Po pokryciu kosztów wysyłki przez Zleceniodawcę mogą zostać odesłane. Możliwy jest także odbiór osobisty, lub na wyraźne polecenie zleceniodawcy dołączenie nośnika do paczki z wykonanym zleceniem. Po upływie 14 dni od wykonania zlecenia nośnik wraz z zawartością jest utylizowany.

 

VIII  Końcowe Ustalenia

§1.
W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin Współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2.
Spory powstałe w wyniku stosowania powyższego Regulaminu Współpracy będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W wypadkach niemożności porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Screen Druk.

§3.
Składając zlecenie lub zamówienie w Screen Druk Zleceniodawca akceptuje powyższy Regulamin Współpracy i godzi się na wszystkie jego warunki.

§4.

W przypadku nieścisłości, spory interpretacyjne rozstrzyga Screen Druk.

Poznań dnia 01.01.2023.

Współwłaściciel Piotr Trepka

Współwłaściciel Marek Trepka